Skolspråket – ett av språken

För att stärka det svenska språket i den starkt finska verksamhetsmiljö Helsingfors utgör utarbetades en gemensam språkstrategi för den svenska dagvården och utbildningen i Helsingfors. Genom detta stärks inte endast skolspråket på ett systematiskt sätt, utan samtliga barn och unga uppmuntras att utveckla alla sina språk. Språkstrategin ingår i läroplaner eller motsvarande dokument i samtliga svenska daghem, grundskolor och gymnasier i Helsingfors.

Språkstrategi för den svenska dagvården och utbildningen i Helsingfors

Linjen för svensk dagvård och utbildning erbjuder verksamhet och undervisning på svenska för barn och unga i åldern 0-19 år. Språkstrategin har utarbetats för att stärka det svenska språket och ingår i enheternas läroplaner och verksamhetsplaner.

För att utveckla barns och ungas svenska skapar vi lärmiljöer som är språkstödjande i fråga om arbetsmetoder och material. Vi strävar efter en positiv atmosfär där barn och unga utvecklar sina sociala och kommunikativa färdigheter. Den pedagogiska verksamheten stöder språket kontinuerligt, bl.a. genom berättande, läsande och skrivande.

Vi utnyttjar det svenska kulturutbud som erbjuds och bekantar oss med staden som svenskspråkig miljö och vi samarbetar med de finska daghemmen och skolorna i staden i syfte att främja en levande tvåspråkighet i Helsingfors.

Vi ser det som viktigt att stärka barns och ungas svenska så att de i alla sammanhang kan använda språket på modersmålsnivå. Barn och unga med annan en språkbakgrund än en enspråkigt svensk ges möjlighet att utveckla skolspråket och samtliga barn och unga uppmuntras att utveckla alla sina språk. Pedagogerna och personalen fungerar tillsammans med vårdnadshavarna som språkliga förebilder och stöder utvecklingen.